کتابخانه

عنوان موضوعات کتابها

 1. ولایت فقیه
Advertisements

Responses

 1. شهیدمحمدجعفرربانی نژاد:ازولایت فقیه که دنباله روراه انبیاءاست پیروی کنید.ازیکدیگرجدانگردیدوآماده انجام فرمایشات فقیه باشید.
  شهید محمدعبدی:اطاعت ازمقام معظم رهبری راازیادنبرید.حرفهاوصحبتهای ولی امرراحلق آویزگوش خودگردانیدوبدانیدکه سعادت دنیاو آخرت شمادرعمل به دستورات ولایت فقیه است پشتیبان اوباشیدواورااطاعت کنیدوحمایت کنیدنگذازیدعلی زمان ماچون علی(ع) تنها بماند نگذارید نا اهلان به خانه او که خانه ولایت است حمله ورشوند.
  شهید حاج سیدمجتبی علمدار:دشمنان اسلام کمرهمت بسته اندتاولایت فقیه راازمابگیرندوشماهمت کنید،متحدویکدل باشیذتاکمردشمنان بشکندوولایت فقیه باقی بماند.
  شهید عزت الله صوفیان :شمارادعوت می کنم به راه اسلام فقاهت وراه ولایت فقیه که راه ائمه اطهار(ع)است وراه پیامبران وتمام صدقین.
  شهیدرمضان یزدانی :شهیدان!اگربخواهیم خون شماراهدرندهیم بایدهمیشه ازولایت فقیه وروحانیت مبارزومتعهد پشتیبانی کنیم .
  شهیدمحمد طاهرگرامی:پیام ماشهیدان ،خون ماست.شماراسفارش می کنم که پشتیبان ولایت فقیه باشید،چون ولایت فقیه استمرارخط سرخ امامت است .
  شهیدابوالفضل آقازیارتی: ازخانواده عزیزم می خواهم که طرفدار ولایت فقیه باشند.امام امت ،خمینی بت شکن ویارانش را کمک کنند و پیرو خط سرخ او باشند.
  شهید صمد احمدی: ملت شهید پرور!وصیت برادرکوچک شمااین است که پیروخط ولایت فقیه باشید.اطاعت ازامام وپشتیبانی ازروحانیت مبارزو در راس آنهایاوران امام رافراموش نکنید.
  شهید حسن آوندی: اگربرولایت فقیه تکیه کنید،به خداقسم باورکنید دیگر طعمه گرگ وکفتار نخواهید شد.
  شهید حاج حسین خرازی : ازمردم می خواهم که پشتیبان ولایت فقیه باشند آنهاکه بازندگیشان درس ایثار،باجهادشان درس مقاومت وبا رفتنشان درس عشق به ما آموختند.
  شهید سبحان صابری : ازشما می خواهم پشتیبان ولایت فقیه باشیدتاراه راگم نکنید.
  شهید محمدمهدی حقیقی : شمارابه صبروتقوی دعوت مینمایم.ازشمامی خواهم همیشه دنباله روخط ولایت فقیه وامامت باشید.ادامه دهنده راه شهداوپشتبان رهبری امام امت باشید.
  شهید طاهری : پیروی ازولایت فقیه وصبرواستقامت دربرابرمشکلات ،ومصائب وحفظ وحدت ازمسائل واصول مهمی است که همه باید رعایت کنند.
  شهیدحجه الاسلام ردانی وپور: ای ملت !تنها بااطاعت ازروحانیت متعهدومسئول که در راس آن ولایت فقیه می باشدقادرید راه شهیدان را ادامه دهید.
  شهید کریم صفری : سفارش می کنم احترام به مقام ولایت فقیه وگوش دادن وعمل بی قیدوشرط به فرمایشات وفتاوی ایشان ،که حق بزرگی برگردن ملت ایران ،بلکه جهان اسلام دارد،ایشان رااطاعت کنیدهمانطورکه فرامین ائمه راگردن می نهید.
  شهید سیداصغرحسینی قاسم آبادی : برادرم !ولایت فقیه راخوب بشنای وبعدازاواطاعت کن،زیراآخرت درگرو همین مسئله است ،ولایت فقیه همان ولایت آقاامام زمان(عج) است.
  شهیدامیر خسروسقایتی : پدرومادرعزیز!ازشمامی خواهم که پشتیبان ولایت فقیه باشید، چون ولایت فقیه بودکه ماراازتاریکی به روشنائی آورد.جوانان مارااز داخل منجلاب فساددورکرد .
  شهید امیرخسروسقایتی : مادراین موقعیت موظف هستیم تاآخرین لحظه ازدین ،ناموس وولایت فقیه حمایت کنیم ونگذاریم که خون شهدای اسلام پایمال گردد.
  شهیدالرحممن احدی : ازتمامی اوامرگهربارحضرت امام خمینی پیروی واطاعت نمایید،دستورهای ایشان رامو به مواجراکنیدقدررهبررا حتما بدانید والاخوف آن می رودکه درصورت عدم قدردانی ازرهبروولایت فقیه ،مشمول عذاب الهی شوید.
  شهید حسن نیکو صحبت رحیمی : ای مردم !اسلام رابدون ولایت فقیه مپسندیدومپذیرید که راه نجات درقرآن است .ولایت فقیه راتادم مرگ باورکنید.
  شهیدعلی پورقبادی : همیشه گوش به فرمان ولایت فقیه باشید.درست ببینیدکه ولایت فقیه جه می گویدکه حرف او حرف خدااست.
  شهید اکبرآقابابایی : عزیزانم بدانیدکه دفاع ازولایت فقیه ومقام معظم رهبری آیت الله العظمی خامنه ای دفاع ازعلی(ع) وفرزندان اوست واین محقق نمی شودجزباتلاشی صادقانه دراجرای اوامر برحق ایشان.
  شهید حسین روح اللهی : سلام مرابه سرنوشت سازان آینده انقلاب اسلامی برسانیدوازقول بنده به آنهابگوییدکه اسلام راغریب وتنها نگذارند،به آنهابگوییدماضعیف بودیم،شماخودراقوی کنیدواستقامت بورزیدودرخط ولایت فقیه باشید،که امام زمان (ع) خواهدآمد.
  شهید جوادحاج رجبعلی : خواهران عزیزم!قرآن را زیادبخوانیدوبه دیگران نیزبیاموزید.همیشه پیروامام وپشتیبان ولایت فقیه باشید که پیام خون شهداحفظ ولایت فقیه است.
  شهید مهدی کاملی : ای امت حزب الله !اطاعت کنیدخدارابه وسیله پیروی ازولایت فقیه، وحدت کلمه رابااطاعت ازولایت فقیه حفظ کنید.
  شهید ناصرایرانشاهی : پیرو ولایت فقیه باشید وراه شهیدان را ادامه دهید.
  شهید حسین بختیاری : درخط ولایت فقیه جان برکف باقی بمانید.
  شهید محمد نظری : بایدوحذت ویکپارچگی خودراحفظ نماییدوپشتیبان ولایت فقیه باشید.
  شهید رحمت الله پوراعتصام : مباداخدای ناکرده دست ازحمایت امام وولایت فقیه بردارید که آن روز،روزشکست اسلام وسقوط انسان وانسانیت است.
  شهید محمد حسن رضایی : ای امت دلاورومسلمان !بدانید تنها راهی که می تواند برایتان افتخاری جاویدان گذارد اطاعت مطلق شما ازولایت فقیه است
  شهید اسدالله سبزی : اگرملت قهرمان می خواهند به خون پاک شهیدان پاسخ مثبت دهندبایدازولایت فقیه دفاع کنندودرخط امام باشند،به اوامراوکه همان اوامرقرآن است گوش فرادهندوبه آن عمل کنند.
  شهید محسن سرمدی : همیشه خودراتسلیم اصل ولایت فقیه بدانیدوآن رامنشا ء واساس کارخود قراردهید که عزت اسلام ومسلمین بستگی به آن دارد.
  شهید رضاشاه بابایی : ازشما ملت شهید پرورمی خواهم ،پشتیبان ولایت فقیه وروحانیت مبارز باشید.
  شهید حسین دولتی : اطاعت ازامام امت وولایت فقیه اطاعت ازخداست .اطاعت خداهمان فوزعظیم رستگاری ابدی است.اگرخدای ناکرئه کوتاهی دراین امرشودانسان به جایی هدایت می شودکه قرآن آن رااسفل السافلین می نامد،که بدبختی وضلالت ابدی است.
  شهید علی خوش لهجه : سفارش می کنم به دوستانم که ازانقلاب پشتیبانی کنید،پیوسته درخط ولایت فقیه باشیدتااین که نغمه های کوراستعمارکه پس ازدوهزاروپانصدسال ازسرزمین اسلامی محوشده ردپایی نکند.
  شهید علی جعفری : ای حامیان جندالله وای حافظین حدوداللهی به شدت جلوگیری کنیدازاعمال وتوطئه های مغرضینی که بازمزمه های شوم کثیف خودسعی درخدشه دارنمودن خط اصیل مقدس ولایت فقیه رادارند.
  شهید سید متضی آوینی : ولایت فقیه فی نفسه حکومتی خاص راایجاب می کند که هرچندبتواندبعضی ازنهادهای نظام های دموکراتیک رابپذیرد،امادرکلیت خویش باآنهامغایراست والبته ازآنجاکه نظرآقایان روشنفکرهرجندغیرنظاموجودداردمصداق استبداداست ،پس ولایت فقیه نیزنمی تواندخودراازاین حکم کلی برهاند ،حال آنکه نظام حاکم برکشورماجمهوری اسلامی است ،یعنی حکومتی اسلامی که برای استقرار خویش ازنهادهای حکومتی پارلمانی (جمهوری)تاآنجاکه منافی اسلام نباشد،سودجسته است.
  شهید ابوالقاسم محرابی : ازخدابخواهیدکه این نوری که درکشورنمایان شده حفظ کند.ازشمامی خواهم که پیرو ولایت فقیه وروحانیت درخط فقیه باشید.
  شهید سیدباقرطباطبایی نژ اد: لحظه ای غفلت نکنیدکه دشمنان اسلام درکمینند.به تبعیت ازفرمان امام درصحنه بوده وهمیشه تابع ومطیع ولایت فقیه باشیدتاازلغزشهاوضربات ولطمات مصون بمانید.
  شهید علی جعفری خمینی : ازشما می خواهم که پشتیبان ولایت فقیه وروحانیت مبارزباشیدتااسلام عزیزرابه جهانیان بشناسانید.
  شهید ابوالفضل خشگی : دراین راه کسی مرا مجبور نکردکه ازهمسروفرزندان واقوامم چشم بپوشم ،بلکه تنها برای رضای خداوپیروی ازولایت فقیه ورهبر عزیزم امام خمینی به این راه آمدم .
  شهید اصغر ایرلو : هان ای پدرومادر،برادران وخواهران ،ای روحانیون اسلامی ،علمای ربانی ،ای دانشمندان دیندار،ای دینداران خداخواه ،ای خداخواهان حق پرست وای حق پرستان شرافتمند،ای شذافتمندان وطن خواه وای وطن خواهان !موعظه خدای جهان رابخوانیدویگانه راه اصلاحی راکه پیروی ازولایت فقیه است ،بپذیرید.
  شهید اگرشب وروز نماز بخوانیدولی ازامام وولایت فقیه زمان خودپیروی نکنید،عبادتتان یک هم ارزش ندارد.
  شهید محمود شهبازی : من استمرارحرکت انبیاءرادرولایت فقیه می بینم.
  شهید علی اصغر شالبیگی :وصیت می کنم شمارابه حمایت ازولایت فقیه که فعلابه دست امام خمینی امیدمستضعفان جهان می باشد.
  شهید علیرضا نوری : برادران بزرگوارم به مبارزه تان تافتح فتنه ازعالم ادامه دهیدوازاسلام وولایت فقیه باتمامی وجودمواظبت کنید.
  شهید حمید پرچمیان : راه انقلاب من حیث المجموع بر جامع فقاهت وولایت وولایت فقیه است .درتمام مواردخودراباخط اصیل فقاهت وفق دهیدوذره ای تخطی نکنید.
  شهید علیرضا ناهیدی : تنها راه سعادت تواضع وپیروی ازخط ولایت فقیه است.
  شهید ابوالفضل اصغری : ازبرادران وخواهرم حلالیت می طلبم وازآنهااستدعادارم که ….همیشه یاروفادارامام باشندوهمیشه پشتیبان ولایت فقیه .وازخط اصیل اسلام جدانشوند.
  شهید محمود کمالی : امت ایثار گر!رمزپیروزی ماداشتن مکتب اسلام وبالاخره وحدت درزیرچرخ ولایت فقیه بود.نکنئلحظه ای ازاین خط که استمرارحکومت انبیاست منحرف شویدودرگردابهای آلوده گناه ومعصیت بیفتید.
  شهید منصور زنگنه : برادران سپاهی وبسیجی !شما به عنوان بازوی مسلح ولایت فقیه وسربازان اسلام هستیدودرخاطره هایادسربازان صدراسلام رازنده می کنید،پس بایدبه وظیفه خطیری که داریدآگاه باشید،وآندفاع ازاسلام عزیزاست.دراین راه باید شب وروزبرای رضای خداوندوحراست ازدین خدا تلاش کرد.
  شهید اکبر شجره : به شما می گویم که همین جورتا کنون پشتیبان انقلاب بوده اید باشید وصف ها را فشرده تر کنید و گوش به فرمان ولایت فقیه باشید.


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: